Vejledning til historieopgaven

Gode råd til arbejdsprocessen

 

 1. Find et emne, som ikke er for bredt. Emnet skal tage udgangspunkt i undervisningen. Det er sjældent en god idé at skrive om en historisk person, fordi det gør det sværere at fastholde, at opgaven skal dreje sig om en problemstilling. Personopgaver bliver meget let til minibiografier, og de er typisk alt for refererende. Find et emne hvor det er muligt at arbejde med kilder, så du kan vise, at du kan arbejde med historisk analyse og ikke bare referere en historisk sammenhæng.

 

 1. Sæt dig ind i dit emne ved at læse i en forholdsvis bred introducerende fremstilling, evt. en gymnasielærebog med gode litteraturhenvisninger, så du, om ikke andet, kan bruge den til at komme videre i litteratursøgningen.

 

 1. Afgræns problemstillingen i samarbejde med læreren.

 

 1. Find litteratur på biblioteket. Husk at vi har et godt skolebibliotek på KG med tilknyttet bibliotekar, som kan hjælpe dig med litteratursøgningen. Du skal hovedsageligt basere din opgave på trykt litteratur, altså bøger, og kun sekundært på materiale fra nettet. Du skal typisk bruge tre til fire bøger. Vær kritisk! Ikke alt du finder, er godt, pålideligt og velegnet. Du vil typisk komme til at anvende materiale, der er skrevet til gymnasieundervisning, men det er fint, hvis du også anvender mere ”akademisk” faglitteratur. Undgå folkeskolebøger. Undgå alt for poppet litteratur af forfattere, der ikke er faghistorikere.

 

Søgeproces (http://www.kghistorie.dk/82638003):

 

 1. Læs i relation til din problemstilling og tag løbende notater, - kun notater fra én bog på samme ark. Skriv i stikordsform m. angivelse af sidetal.

 

 1. Præcisér problemformuleringen først alene og derefter i samarbejde med læreren – husk at sende et foreløbigt forslag til NN senest ______________ – senest den ____________ skal problemformuleringen være endeligt formuleret sammen med mig, og det er vigtigt, at du holder alle frister.

 

 1. Søg evt. manglende informationer.

 

 1. Lav disposition og skriv. Skriv selv. Anvend de informationer du har fundet, men skriv ikke af uden at lave henvisninger. Der skal som udgangspunkt være mindst 4 litteraturhenvisninger eller citater på hver side af opgaven. Det er nemt, hvis du har taget notater under arbejdet. Vær ikke afhængig af én enkelt bog eller forfatter.

 

 1. Læs grundigt igennem og kontrollér, at du lever op til de formelle krav defineret i de udleverede papirer.

 

 1.  Der er afsat to skrivedage: ____________ og _____________.

 

 1. Aflever opgaven senest ___________ kl. __________ i administrationen.

 

Bemærkninger til dispositionsmodellen - se også Struktur og analyse http://www.kghistorie.dk/82638018 & http://www.kghistorie.dk/82638017 

Forside (titel, navn, klasse, opgave, dato og evt. illustration)

 

Husk alle oplysninger!

Indholdsfortegnelse

 

Se fx http://www.schreiber-pedersen.dk/srp/page13/page14/page14.html & https://support.office.com/da-dk/article/Oprette-eller-opdatere-en-indholdsfortegnelse-eb275189-b93e-4559-8dd9-c279457bfd72 

Indledning

 

Her forklarer du, hvad det er for et emne, du vil beskæftige dig med. Du kan kort introducere emnet, så læseren er klar over, hvad det drejer sig om. Indledningen skal indeholde en præsentation af din problemformulering, der indeholder en uddybning og forklaring. Desuden skal du forklare, hvordan du vil løse opgaven.

Hoveddel: besvarelsen af problemformuleringen, emnebehandlingen

 

Opgavens absolutte tyngdepunkt. Det er her, du skal vise, at du kan arbejde med historisk materiale, og du skal klart prioritere din analyse og diskussion over din redegørelse - du får ingen point for at genfortælle, hvad man kan læse i ethvert leksikon.

 

Opgaveudtryk:

Redegørelse: http://www.kghistorie.dk/82638020 

Analyse: http://www.kghistorie.dk/82638017 

Sammenligning: at undersøge ligheder og forskelle.

Diskussion: http://www.kghistorie.dk/84660568 

Vurdering: at fælde dom over et synspunkt eller et begivenhedsforløb.

 

Konklusion

 

Her tager du stilling til, hvad du er nået frem til i forhold til din problemformulering. Måske kan problemformuleringen ikke besvares entydigt og sikkert – sådan er det nogen gange, og det er ikke noget problem, så længe du argumenterer for, hvorfor det forholder sig således.

Perspektivering

Kun hvis det er relevant

Noter

 

Alle oplysninger af mere uddybende karakter, men uden direkte relevans for opgaven, kan anføres som slutnoter i opgaven.

 

Litteraturhenvisninger kan enten anføres som slut- eller fodnoter. Men husk noter. De er dokumentation for, hvor du har hentet dit stof.  Litteraturhenvisninger sættes hver gang, du tager et synspunkt eller nogle klare fakta fra en bog. Hellere for mange noter end for få – 3-5 noter pr. side er passende. Forklarende noter bruges, hvis der er et begreb eller et personnavn i teksten, som du ønsker at forklare/uddybe nærmere end det, du gør i selve hovedteksten.

 

Når du bruger dine bøger og artikler skal du både ved ordrette og indirekte citater nøje angive stedet, du henviser til ved brug af forfatterens efternavn, som det fremgår af litteraturlisten. Læseren skal på denne måde kunne kontrollere dine påstande ved selv at se efter i det, du har læst. Eksempelvis:

 

Det var ikke nemt at konstruere middelalderens komplicerede våben: ”Både sværd og ringbrynjer krævede højt udviklet metalforarbejdning.” (Carstensen 1988, s. 17)

Eks. fodnoter: CARSTENSEN (1988), s. 17

Eks. henvisninger til hjemmesider: http://danmarkshistorien.dk/ Besøgt (eller skriv lokaliseret) den 13. dec. 2018.

Litteraturliste (primær litteratur, sekundær litteratur, artikler, bøger, internetsider)

Efter konklusionen og evt. noter anføres den i opgaven anvendte litteratur i en samlet liste. Denne litteraturliste indeholder samtlige titler, der har været brugt til opgaven. (Men kun dem du har brugt rigtigt og lavet litteraturhenvisninger til - ikke dem du evt. bare har bladret i). Titlerne anføres i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn. Litteraturlisten skal indeholde følgende oplysninger om hver eneste titel: Forfatterens efternavn og fornavn. Værkets titel i kursiv og evt. undertitel. Udgivelsessted og udgivelsesår for værket. Eksempelvis:

 

CARSTENSEN, MOGENS m.fl.: Middelalderliv. Gyldendalske Boghandel. København, 1988.

 

Hvis værket er en del af et andet værk, en artikel i et tidsskrift eller lignende, anføres dette ved at skrive "trykt i:.......", og det værk der så henvises til anføres på samme måde som de øvrige værker.

Underskrift (på sidste side)