Struktur og formalia historieopgaven (DHO)

Opgavens formål og rammer:

Formålet med dansk-historieopgaven er dels at styrke de faglige mål ved, at eleven i tilknytning til det faglige arbejde og med inddragelse af daglig teori og metode arbejder med et centralt fagligt emne, dels at skabe progression i udarbejdelsen af større skriftlige opgaver ved, at eleven med vægt på de fremstillingsmæssige og opgavetekniske aspekter udarbejder et større skriftligt produkt.


Opgaven skal fylde 6-8 sider (eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og evt. bilag). En side defineres som 2400 tegn (inkl. mellemrum).

Indhold med beskrivelse:

1

Forside (1 side)

Du skal som minimum anføre titel, fag, navn og navn på vejleder.

2

Indholdsfortegnelse (1 side)

Du skal anføre opgavens enkelte afsnit og sideantal.

3

Introduktion / Indledning (½-1 side)     Kildeorientering

I dette afsnit skal du præsentere, hvad du vil undersøge i din opgave, hvilket skal være klart formuleret som et spørgsmål (udarbejdet sammen med din faglærer). Derudover skal du også tydeliggøre, hvad eller hvilke underemner du vil behandle/undersøge for at kunne besvare dit overordnede spørgsmål. Endeligt skal du også kort kommentere på, hvordan du metodisk vil gå til værks, altså skal du demonstrere kendskab til historisk metode/kildekritik. Det samme gælder for dansk, hvor metodetrekanten skal bruges. Dette skal udformes som et afsnit for sig selv, evt. i indledningen. Find kilder, lav en kortlægning og afgrænsning af materialet. Opgaven skal indeholde mindst to relevante kilder.

4

Redegørelse (ca. 1-2 sider)

5

Overordnede krav til analysen (ca. 3 sider)                     K-F-K-B

Analysen udgør hoveddelen af din opgave. Her skal du besvare dit overordnede spørgsmål ved at dele spørgsmålet op i underemner, der alle er nødvendige for samlet set at besvare dit spørgsmål og nå til en samlet konklusion. Det skal fremgå tydeligt, at du har gjort dig overvejelser omkring din opgaves struktur, altså hvorfor du har valgt at disponere/strukturere din opgave, som du har. Det er vigtigt, at du formår at indsætte dit spørgsmål i den historiske kontekst, og at du viser en dybtgående forståelse for dit emne/din periode. I din gennemgang er det særdeles vigtigt at du inddrager og bruger det materiale, som du har arbejdet med i din forberedelse til opgaven, det være sig både historiske kilder og fremstillinger, og disse skal udstyres med præcise og korrekt anførte litteraturhenvisninger (se nedenfor). Udgangspunktet for at skrive en analyse er en metodisk gennemgang af kildematerialet. Når man skriver en historisk analyse, så er det naturligt at inddrage det, som er relevant i forhold til opgavespørgsmålet. Det kan være en god idé at lave en kort beskrivelse af kilden med ophavssituation m.m. Selve analysen baseres på kildecitater, som kommenteres. Kommentarerne handler om, hvad citaterne betyder, deres relevans for spørgsmålet, men også hvordan de skal tolkes som levn, eller om de er troværdige. Man skal altså være kritisk og også gerne inddrage og diskutere andres (historikere) tolkninger, hvis det er muligt. Man skal hele tiden være opmærksom på, om citatet (kilden) kan bruges i forhold til spørgsmålet. For en nærmere beskrivelse af historisk analyse - se metode (KFKB) http://www.kghistorie.dk/84660565 & http://www.kghistorie.dk/82638000 & http://www.kghistorie.dk/84660569

6

Diskussion (ca. 1-2 sider)

7

Konklusion (max. ½ side)

Her vender du tilbage til dit indledende hovedspørgsmål, og besvarer det.  Din konklusion skal være knivskarp, og i overensstemmelse med det arbejde som du har præsenteret i opgavens hoveddel.

8

Litteraturliste

SKAL anføres i alfabetisk orden, og indeholde navn, titel, forlag og årstal på de bøger, som du har brugt i den opgave (se eksempel nedenfor).

Formalia DHO

Titelblad:

Titelbladet indeholder opgavens fulde titel, dit og skolens navn, klasse, de to vejlederes navne og dato for aflevering. Sidst anføres antal anslag inklusiv mellemrum. Efter titelbladet placerer du den udleverede problemformulering på en side for sig selv. Opgaven må være mellem 6-8 sider af 2400 anslag. Eksklusiv indholdsfortegnelse, litteraturliste og titelblad. Den skal afleveres udskrevet i to eksemplarer.

Indholdsfortegnelse:

I indholdsfortegnelsen skal alle kapitel- og afsnitsoverskrifter anføres. Meningen er, at man skal kunne overskue dispositionen og nemt kunne finde frem til bestemte afsnit i opgaven. Derfor skal der angives sidetal for, hvor noget begynder.

Husk derfor også at skrive sidenumre på de enkelte sider!

Indledning/opgaveformulering. I indledningen introducerer du dit emne og den vinkel du har valgt, i kort form. Lad være med at bruge en side på at forklare, hvorfor du har valgt emnet, men gør i stedet rede for hvordan du agter at løse den stillede opgave. Skriv i løbende tekst, ikke i punktform. Læs mere her.

Metodeafsnit. Her skal I forklare metoderne i de to fag. I dansk forklarer man med metodetrekanten (forfatter, tekst, samfund), hvad det er, man vil bruge teksten til at erkende noget om. Og hvordan man gør det. I historie forklares KFKB og evt. noget om levn og beretning. (se metode-dokumentet i DHO-mappen)

Brødtekst. (redegørelse, analyse og diskussion)

Her viser og dokumenterer du dit arbejde. Det er selve opgaven. Husk at dele den klart op i underafsnit. Giv overskrifter til underafsnittene. Noter angives sådan her: - idet du anbringer noterne nederst på siden som fodnote (se nedenfor). Læs mere under de tre links ovenfor.

Afslutning/konklusion:

Når du når dette punkt, skal de spørgsmål du rejste i indledningen, være besvaret. Du skal have fundet en “løsning” på din opgaveformulering. Konklusionen skal være fagligt baseret og skal med udgangspunkt i opgaveformuleringen fortælle læseren i kort(!) form, hvad du er nået frem til som svar på de spørgsmål du stillede.

Kilde- og litteraturliste: Det er et absolut krav at din opgave er dokumenteret. ALT benyttet materiale skal anføres i litteraturlisten med angivelse af forfatter, fuld titel, evt. udgave, udgivelsessted og årstal, og præcis adresse (og dato!) hvis internettet er benyttet.Skal stå i alfabetisk orden efter forfatterens efternavn.

3-5 noter pr. side. Skal I referere til eksempel 2, indsætter man en fodnote i sin brødtekst. I noten skriver man: Sortkær (2015), s. 18

Urkund: Sidst i opgaven skal du indsætte en udskrevet Urkund-kvittering.

Om korrekt anførte kildehenvisninger:

Når du bruger dine bøger og artikler skal du både ved ordrette og indirekte citater nøje angive stedet, du henviser til ved brug af forfatterens efternavn (og IKKE navn, titel, forlag og årstal, da disse fremgår af litteraturlisten), som det fremgår af litteraturlisten. Læseren skal på denne måde kunne kontrollere dine påstande ved selv at se efter i det du har læst. Eksempelvis:

Det var ikke nemt at konstruere middelalderens komplicerede våben: ”Både sværd og ringbrynjer krævede højt udviklet metalforarbejdning.”[1]

[1] Carstensen (1988), s. 17.

Internetsider/elektroniske ressourcer:

Mennecke, Martin: Hvad er et Folkedrab? 27.01.2004, http://www.folkedrab.dk/hvaderfolkedrab, besøgt d. 22.6.2011.

”Theresienstadt” i Den store danske. Gyldendals åbne encyklopædi, u.å., http://www.denstoredanske.dk/Rejser,_geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyskland_1933_-_1949/Theresienstadt?highlight=theresienstadt, besøgt d. 07.10.2011.

Vogelsang, Peter og Brian B. M. Larsen: Danske jøders skæbne. 2002, http://www.holocaust-uddannelse.dk/holocaust/danmarkogholocaust.asp, besøgt d. 22.6.2011.

Om korrekt anførte litteraturlister

Efter konklusionen og evt. noter anføres den i opgaven anvendte litteratur i en samlet liste. Denne litteraturliste indeholder samtlige titler, der har været brugt til opgaven (men kun dem du har brugt rigtigt og lavet litteraturhenvisninger til - ikke dem du evt. bare har bladret i). Titlerne anføres i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn. Litteraturlisten skal indeholde følgende oplysninger om hver eneste titel: Forfatterens efternavn og fornavn. Værkets titel og evt. undertitel. Udgivelsessted og udgivelsesår for værket. Eksempelvis:

Carstensen, Mogens m.fl.: Middelalderliv. Gyldendalske Boghandel, København, 1988.

Hvis værket er en del af et andet værk, en artikel i et tidsskrift eller lignende, anføres dette ved at skrive "trykt i:.......", og det værk der så henvises til anføres på samme måde som de øvrige værker.

Websider fremgår til sidst af litteraturlisten, og heri indsætter du de links, som din konkrete litteraturhenvisning fra selve opgaveteksten henviser til. Husk altid at angive dato for, hvornår du læste den pågældende side på nettet, fx Hentet 06.05.2021 fra Redegørelse - www.kghistorie.dk.

Bedømmelse:

Eleverne skal kunne finde og udvælge relevant stof samt behandle og skriftligt formidle centrale enkelt- og flerfaglige emner. Eleverne skal under anvendelse af faglig viden, grundlæggende metoder i faget/fagene og relevant dokumentation kunne give en klar, sammenhængende og nuanceret skriftlig fremstilling, der bygger på følgende studieforberedende skrivekompetencer:

– genrebevidsthed

– sproglig korrekthed

– disposition

– argumentation

– anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v.

– præsentation

– relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste.

De studieforberedende skrivekompetencer skal anvendes i blandt andet studieretningsprojektet.

Del siden